شانزده تفاوت افراد ثروتمند

16 تفاوت در استراتژي افراد ثروتمند   و افراد فقیر

 تفاوت اول:

افراد ثروتمند معتقدند: من خودم زندگی خودم را می سازم.

افراد فقیر معتقدند: زندگی برای من تصادفی پیش می آید.

تفاوت دوم:

افراد ثروتمند با هدف برنده شدن بازی می کنند.

افراد فقیر با هدف بازنده نشدن بازی می کنند.

تفاوت سوم:

افراد ثروتمند تعهد به ثروتمند شدن را دارند.

افراد فقیر آرزوی ثروتمند شدن را دارند.

تفاوت چهارم:

ثروتمندان گسترده و بزرگ می اندیشند.

فقیران محدود و کوچک می اندیشند.

تفاوت پنجم:

 ثروتمندان بر روی فرصتها تمرکز می کنند.

 فقیران بر روی موانع تمرکز دارند.

تفاوت ششم:

افراد ثروتمند همیشه درحال یادگیری و رشد هستند.
افراد فقیر فکر می کنند که همه چیز را بلدند.

تفاوت هفتم:

ثروتمندان با آدمهای مثبت و موفق معاشرت می کنند.

فقرا با آدم های منفی و شکست خورده معاشرت می کنند.

تفاوت هشتم:

ثروتمندان مشتاق تبلیغ خود و ارزشهایشان هستند.

فقیران اشتیاق به تبلیغ خود و ارزشهایشان ندارند.

تفاوت نهم:

افراد ثروتمند مشکلات خود را کوچک و حل شدنی می دانند.

افراد فقیر مشکلات خود را بزرگ و حل نشدنی می پندارند.

تفاوت دهم:

ثروتمندان گیرنده و درخواست کننده های عالی هستند.

فقرا گیرنده و درخواست کننده های ضعیفی هستند.

تفاوت یازدهم:

ثروتمندان ترجیح می دهند تا براساس نتایج و عملکرد پول دریافت کنند.

فقیران ترجیح می دهند تا براساس زمان و مدت پول دریافت کنند.

تفاوت دوازدهم:

ثروتمندان به ” همه با هم” می اندیشند.

فقیران به” این یا آن ” می اندیشند.

تفاوت سیزدهم:

ثروتمندان روی ارزش خالص دارایی خود تمرکز می کنند.

فقیران روی درآمد شغلی خودشان تمرکز دارند.

تفاوت چهاردهم:

افراد ثروتمند پولهایشان را بدرستی اداره و مدیریت می کنند.

افراد فقیر پولهایشان را نادرست اداره و مدیریت می کنند.

تفاوت پانزدهم:

ثروتمندان کاری می کنند که پول برای آنها کار کند.

فقیران طوری هستند که برای پول کار می کنند.

تفاوت شانزدهم:

ثروتمندان برخلاف ترسی که دارند اقدام می کنند.

فقیران به ترس اجازه می دهند که متوقف شان کند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *