شناخت رسالت، استعداد و توانمندیها در زندگی شخصی و شغلی

کشف معنای زندگی و رسالت(ماموریت) شخصی

 

 

147,000 تومان